Category : Weda Smerti

BG 5

Bhagawad Gita, Bhagawad Gita 5, Itihasa, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa, Weda Smerti
BG 5
BG 5 अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥५.१॥ arjuna uvāca sannyāsaṁ karmaṇāṁ kṛṣṇa punaryogaṁ ca saṁsasi, yacchreya etayorekaṁ tanme brūhi suniścitam. 5.1. Padārthaḥ-Kosakata: arjunaḥ—Arjuna; uvāca—berkata;

BG 4

Bhagawad Gita, Bhagawad Gita 4, Mahabharata, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa
BG 4
BG 4 श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥४.१॥ śrībhagavān uvāca imaṁ vivasvate yogaṁ proktavānahamavyayam, vivasvānmānave prāha manurikṣvākaveʻbravīt. 4.1. Padārthaḥ-Kosakata: śrībhagavān—Śrī Bhagavān;  uvāca—bersabda; imam—ini; vivasvate—kepada vivasvān; yogam—pengetahuan yoga (jalan penyatuan); proktavān—telah

BG 3

Bhagawad Gita, Bhagawad Gita 3, Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa, Weda Smerti
BG 3
BG 3 अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥३.१॥ arjuna uvāca jyāyasī cetkarmaṇaste matā buddhirjanārdana, tatkiṁ karmaṇi ghore māṁ niyojayasi keśava. 3.1. Padārthaḥ-Kosakata: arjuna uvāca—Arjuna berkata; jyāyasī—lebih

BG 2

Bhagawad Gita, Bhagawad Gita 2, Itihasa, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa, Weda Smerti
BG 2
BG 2Bhagawad Gita 2 Samkhya Yoga (Teori Samkhya dan Praktek Yoga) BG 2.1 सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ २.१॥ sañjaya uvāca taṁ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam, viṣīdantamidaṁ vākyam uvāca madhusūdanaḥ.

BG 1

Bhagawad Gita, Bhagawad Gita 1, Itihasa, Tradisi Veda, Weda Smerti
BG 1
BG 1 Bhagawad Gita 1 Tentang Kesedihan ArjunaArjuna Visada Yoga BG 1.1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १.१॥ dhṛtarāṣṭra uvāca dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ, māmakāḥ pāṇḍavāścaiva kimakurvata

Siapakah AKU dalam Bhagawad Gita?

Bhagawad Gita, Itihasa, Literatur, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa, Tradisi Veda, Weda Smerti
Siapakah AKU dalam Bhagawad Gita?
𝙎𝙞𝙖𝙥𝙖 𝘼𝙠𝙪 𝙙𝙞 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝘽𝙂 10.2 dan BG 10.13 ?trus bagaimana dengan BG 10.12? Siapakah AKU dalam Bhagawad Gita? न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥१०- २॥ Bhagawad

Drona Parwa 20

Mahabharata, Mahabharata 7 - Drona Parwa
Drona Parwa 20
Dronabhisheka Parva Mahabharata 7.20 - Drona Parwa 20   1       ततॊ युधिष्ठिरॊ दरॊणं दृष्ट्वान्तिकम उपागतम      महता शरवर्षेण परत्यगृह्णाद अभीतवत  2 ततॊ हलहलाशब्द आसीद यौधिष्ठिरे बले      जिघृक्षति महासिंहे गजानाम इव यूथपम  3 दृष्ट्वा दरॊणं ततः शूरः सत्यजित

Drona Parwa 19

Mahabharata, Mahabharata 7 - Drona Parwa
Drona Parwa 19
Dronabhisheka Parva Mahabharata 7.19 - Drona Parwa 19   1       परिणाम्य निशां तां तु भारद्वाजॊ महारथः      बहूक्त्वा च ततॊ राजन राजानं च सुयॊधनम  2 विधाय यॊगं पार्थेन संशप्तकगणैः सह      निष्क्रान्ते च रणात पार्थे संशप्तकवधं परति  3

Drona Parwa 18

Mahabharata, Mahabharata 7 - Drona Parwa
Drona Parwa 18
Dronabhisheka Parva Mahabharata 7.18 - Drona Parwa 18   1       दृष्ट्वा तु संनिवृत्तांस तान संशप्तकगणान पुनः      वासुदेवं महात्मानम अर्जुनः समभाषत  2 चॊदयाश्वान हृषीकेश संशप्तकगणान परति      नैते हास्यन्ति संग्रामं जीवन्त इति मे मतिः  3 पश्य मे ऽसत्रबलं