Category : Bhagawad Gita 4

BG 4

Bhagawad Gita, Bhagawad Gita 4, Mahabharata, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa
BG 4
BG 4 श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मानवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥४.१॥ śrībhagavān uvāca imaṁ vivasvate yogaṁ proktavānahamavyayam, vivasvānmānave prāha manurikṣvākaveʻbravīt. 4.1. Padārthaḥ-Kosakata: śrībhagavān—Śrī Bhagavān;  uvāca—bersabda; imam—ini; vivasvate—kepada vivasvān; yogam—pengetahuan yoga (jalan penyatuan); proktavān—telah

Bhisma Parwa 26

Bhagawad Gita, Bhagawad Gita 4, Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa, Weda Smerti
Bhisma Parwa 26
Mahabharata 6.26 Bhisma Parwa 26 Bhagawad Gita 4   1 शरीभगवान उवाच      इमं विवस्वते यॊगं परॊक्तवान अहम अव्ययम      विवस्वान मनवे पराह मनुर इक्ष्वाकवे ऽबरवीत  2 एवं परम्पराप्राप्तम इमं राजर्षयॊ विदुः      स कालेनेह महता यॊगॊ नष्टः परंतप  3