Category : Mahabharata 16 – Mausala Parwa

Mausala Parwa 9

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 9
Mahabharata 16.9 Mausala Parwa 9   1       परविशन्न अर्जुनॊ राजन्न आश्रमं सत्यवादिनः      ददर्शासीनम एकान्ते मुनिं सत्यवती सुतम  2 स तम आसाद्य धर्मज्ञम उपतस्थे महाव्रतम      अर्जुनॊ ऽसमीति नामास्मै निवेद्याभ्यवदत ततः  3 सवागतं ते ऽसत्व इति पराह मुनिः

Mausala Parwa 8

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 8
Mahabharata 16.8 Mausala Parwa 8   1       एवम उक्तः स बीभत्सुर मातुलेन परंतपः      दुर्मना दीनमनसं वसुदेवम उवाच ह  2 नाहं वृष्णिप्रवीरेण मधुभिश चैव मातुल      विहीनां पृथिवीं दरष्टुं शक्तश चिरम इह परभॊ  3 राजा च भीमसेनश च

Mausala Parwa 7

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 7
Mahabharata 16.7 Mausala Parwa 7   1       तं शयानं महात्मानं वीरम आनक दुन्दुभिम      पुत्रशॊकाभिसंतप्तं ददर्श कुरुपुंगवः  2 तस्याश्रु परिपूर्णाक्षॊ वयूढॊरस्कॊ महाभुजः      आर्तस्यार्ततरः पार्थः पादौ जग्राह भारत  3 समालिङ्ग्यार्जुनं वृद्धः स भुजाभ्यां महाभुजः      रुदन पुत्रान समरन सार्वान

Mausala Parwa 6

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 6
Mahabharata 16.6 Mausala Parwa 6   1       दारुकॊ ऽपि कुरून गत्वा दृष्ट्वा पार्थान महारथान      आचष्ट मौसाले वृष्णीन अन्यॊन्येनॊपसंहृतान  2 शरुत्वा विनष्टान वार्ष्णेयान सभॊजकुकुरान्धकान      पाण्डवाः शॊकसंतप्ता वित्रस्तमनसॊ ऽभवन  3 ततॊ ऽरजुनस तान आमन्त्र्य केशवस्य परियः सखा      परययौ

Mausala Parwa 5

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 5
Mahabharata 16.5 Mausala Parwa 5   1       ततॊ ययुर दारुकः केशवश च; बभ्रुश च रामस्य पदं पतन्तः      अथापश्यन रामम अनन्तवीर्यं; वृक्षे सथितं चिन्तयानं विविक्ते  2 ततः समासाद्य महानुभावः; कृष्णस तदा दारुकम अन्वशासत      गत्वा कुरूञ शीघ्रम

Mausala Parwa 4

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 4
Mahabharata 16.4 Mausala Parwa 4   1       काली सत्री पाण्डुरैर दन्तैः परविश्य हसती निशि      सत्रियः सवप्नेषु मुष्णन्ती दवारकां परिधावति  2 अलंकाराश च छत्त्रं च धवजाश च कवचानि च      हरियमाणान्य अदृश्यन्त रक्षॊभिः सुभयानकैः  3 तच चाग्ग्नि दत्तं

Mausala Parwa 3

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 3
Mahabharat 16.3 Mausala Parwa 3   1       एवं परयतमानानां वृष्णीनाम अन्धकैः सह      कालॊ गृहाणि सार्वेणां परिचक्राम नित्यशः  2 करालॊ विकटॊ मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः      गृहाण्य अवेक्ष्य वृष्णीनां नादृश्यत पुनः कव चित  3 उत्पेदिरे महावाता दारुणाश चा दिने

Mausala Parwa 2

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 2
Mahabharata 16.2 Mausala Parwa 2   1       कथं विनष्टा भगवन्न अन्धका वृष्णिभिः सह      पश्यतॊ वासुदेवस्य भॊजाश चैव महारथाः  2       षट तरिंशे ऽथ ततॊ वर्षे वृष्णीनाम अनयॊ महान      अन्यॊन्यं मुसलैस ते तु निजघ्नुः कालचॊदिताः  3      

Mausala Parwa 1

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 1
Mahabharata 16.1 Mausala Parwa 1   1       षट तरिंशे तव अथ संप्राप्ते वर्षे कौरवनन्दन      ददर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः  2 ववुर वाताः सनिर्घाता रूक्षाः शर्कर वर्षिणः      अपसव्यानि शकुना मण्डलानि परचक्रिरे  3 परत्यगूहुर महानद्यॊ दिशॊ नीहारसंवृताः      उल्काश चाङ्गार