Category : Sarasamuscaya

SS 16

Itihasa, Sarasamuscaya, Weda Smerti
SS 16
Sarasamuscaya 16 Yathadityah samudyan vai tamah sarvam vyapohati,Evam kalyanamatistam sarvapapam vyapohati. SS 16 Kadi karma sang hyang aditya, an wijil, humilangaken peteng ning rat, mangkana tikang wwang mulahakening dharma, an hilangakensalwir ing papa. Terjemahan

SS 12

Itihasa, Sarasamuscaya, Weda Smerti
SS 12
Sarasamuscaya 12 Kamarthau lipsamanastu dharmamevaditasearet,Na hi dharmadapetyarthah kamo vapi kadacana. SS 12 Yan paramarthanya, yan artha kama sadhyan, dharma juga lekasakena rumuhuh, niyata katemwanging artha kama menetan paramartha wi katemwa ning artha kama dening

SS 1

Itihasa, Sarasamuscaya, Weda Smerti
SS 1
Sarasamuscaya 1 Dharma carthe ca kame ca mokse ca bharatarsabha,Yadihasti tadanyatra yannehasti na tat kvacit. SS 1 artinya: Anakku kamung Jayamejaya,salwiring wawarah yawat makapadarthang catur warga sawataranya, sakopanyasanya hana juga ya ngke, sangksepanya, ikang

SS 6

Itihasa, Sarasamuscaya, Weda Smerti
SS 6
Sarasamuscaya 6 Sopanabhutam svargasya manusyam prapya durlabham,tathasmanam samadyad dhvamseta na punaryatha SS 6 Paramarthanya, pengpengen ta pwa katemwaniking si dadi wwang, durlabha wiya ta, saksat handaning mara ring swarga ika, sanimittaning tan tiba muwah