Category : Rig Veda

Rig Veda 10.87

Dewa Agni, Rig Veda, Rig Veda 10, Weda Sruti
Rig Veda 10.87
Rig Veda 10.87 - Agni Sukta Ṛṣi: pāyuḥ;Devatā: agnī rakṣohā;Chandas: triṣṭup;Svara: Swar; रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि शर्म । शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ॥rakṣohaṇaṃ vājinam ā