Drona Parwa 18

80 views
banner 468x60

Dronabhisheka Parva

Mahabharata 7.18 - Drona Parwa 18

  1 [स]
      दृष्ट्वा तु संनिवृत्तांस तान संशप्तकगणान पुनः
      वासुदेवं महात्मानम अर्जुनः समभाषत
  2 चॊदयाश्वान हृषीकेश संशप्तकगणान परति
      नैते हास्यन्ति संग्रामं जीवन्त इति मे मतिः
  3 पश्य मे ऽसत्रबलं घॊरं बाह्वॊर इष्वसनस्य च
      अद्यैतान पातयिष्यामि करुद्धॊ रुद्रः पशून इव
  4 ततः कृष्णः समितं कृत्वा परिणन्द्य शिवेन तम
      परावेशयत दुर्धर्षॊ यत्र यत्रैच्छद अर्जुनः
  5 बभ्राजे स रथॊ ऽतयर्थम उह्यमानॊ रणे तदा
      उह्यमानम इवाकाशे विमानं पाण्डुरैर हयैः
  6 मण्डलानि ततश चक्रे गतप्रत्यागतानि च
      यथा शक्र रथॊ राजन युद्धे देवासुरे पुरा
  7 अथ नारायणाः करुद्धा विविधायुधपाणयः
      छादयन्तः शरव्रातैः परिवव्रुर धनंजयम
  8 अदृश्यं च मुहूर्तेन चक्रुस ते भरतर्षभ
      कृणेन सहितं युद्धे कुन्तीपुत्रं धनंजयम
  9 करुद्धस तु फल्गुनः संख्ये दविगुणीकृतविक्रमः
      गाण्डीवम उपसंमृज्य तूर्णं जग्राह संयुगे
  10 बद्ध्वा च भृकुटीं वक्त्रे करॊधस्य परतिलक्षणम
     देवदत्तं महाशङ्खं पूरयाम आस पाण्डवः
 11 अथास्त्रम अरिसंघघ्नं तवाष्ट्रम अभ्यस्यद अर्जुनः
     ततॊ रूपसहस्राणि परादुरासन पृथक पृथक
 12 आत्मनः परतिरूपैस तैर नानारूपैर विमॊहिताः
     अन्यॊन्यम अर्जुनं मत्वा सवम आत्मानं च जघ्निरे
 13 अयम अर्जुनॊ ऽयं गॊविन्देमौ यादव पाण्डवौ
     इति बरुवाणाः संमूधा जघ्नुर अन्यॊन्यम आहवे
 14 मॊहिताः परमास्त्रेण कषयं जग्मुः परस्परम
     अशॊभन्त रणे यॊधाः पुष्पिता इव किंशुकाः
 15 ततः शरसहस्राणि तैर विमुक्तानि भस्मसात
     कृत्वा तद अस्त्रं तान वीरान अनयद यमसादनम
 16 अथ परहस्य बीभत्सुर ललित्थान मालवान अपि
     माचेल्लकांस तरिगर्तांश्च च यौधेयांश चार्दयच छरैः
 17 ते वध्यमाना वीरेण कषत्रियाः कालचॊदिताः
     वयसृजञ शरवर्षाणि पार्थे नानाविधानि च
 18 ततॊ नैवार्जुनस तत्र न रथॊ न च केशवः
     परत्यदृश्यत घॊरेण शरवर्षेण संवृतः
 19 ततस ते लब्धलक्ष्यत्वाद अन्यॊन्यम अभिचुक्रुशुः
     हतौ कृष्णाव इति परीता वासांस्य आदुधुवुस तदा
 20 भेरीमृदङ्गशङ्खांश च दध्मुर वीराः सहस्रशः
     सिंहनाद रवांश चॊग्रांश चक्रिरे तत्र मारिष
 21 ततः परसिष्विदे कृष्णः खिन्नश चार्जुनम अब्रवीत
     कवासि पार्थ न पश्ये तवां कच चिज जीवसि शत्रुहन
 22 तस्य तं मानुषं भावं भावज्ञॊ ऽऽजञाय पाण्डवः
     वायव्यास्त्रेण तैर अस्तां शरवृष्टिम अपाहरत
 23 ततः संशप्तकव्रातान साश्वद्विप रथायुधान
     उवाह भगवान वायुः शुष्कपर्णचयान इव
 24 उह्यमानास तु ते राजन बह्व अशॊभन्त वायुना
     परडीनाः पक्षिणः काले वृक्षेभ्य इव मारिष
 25 तांस तथा वयाकुलीकृत्य तवरमाणॊ धनंजयः
     जघान निशितैर बाणैः सहस्राणि शतानि च
 26 शिरांसि भल्लैर अहरद बाहून अपि च सायुधान
     हस्तिहस्तॊपमांश चॊरूञ शरैर उर्व्याम अपातयत
 27 पृष्ठच छिन्नान विचरणान विमस्तिष्केषणाङ्गुलीन
     नानाङ्गावयवैर हीनांश चकारारीन धनंजयः
 28 गन्धर्वनगराकारान विधिवत कल्पितान रथान
     शरैर विशकलीकुर्वंश चक्रे वयश्व रथद्विपान
 29 मुण्डतालवनानीव तत्र तत्र चकाशिरे
     छिन्नध्वजरथव्राताः के चित के चित कव चित कव चित
 30 सॊत्तरायुधिनॊ नागाः स पताकाङ्कुशायुधाः
     पेतुः शक्राशनिहता दरुमवन्त इवाचलाः
 31 चामरापीड कवचाः सरस्तान्त्र नयनासवः
     सारॊहास तुरगाः पेतुः पार्थ बाणहताः कषितौ
 32 विप्रविद्धासि नखराश छिन्नवर्मर्ष्टि शक्तयः
     पत्तयश छिन्नवर्माणः कृपणं शेरते हताः
 33 तैर हतैर हन्यमानैश च पतद्भिः पतितैर अपि
     भरमद्भिर निष्टनद्भिश च घॊरम आयॊधनं बभौ
 34 रजश च महद उद्भूतं शान्तं रुधिरवृष्टिभिः
     महीं चाप्य अभवद दुर्गा कबन्ध शतसंकुला
 35 तद बभौ रौद्रबीभत्सं बीभत्सॊर यानम आहवे
     आक्रीड इव रुद्रस्य घनतः कालात्यये पशून
 36 ते वध्यमानाः पार्थेन वयाकुलाश्वरथद्विपाः
     तम एवाभिमुखाः कषीणाः शक्रस्यातिथितां गताः
 37 सा भूमिर भरतश्रेष्ठ निहतैस तैर महारथैः
     आस्तीर्णा संबभौ सर्वा परेती भूतैः समन्ततः
 38 एतस्मिन्न अन्तरे चैव परमत्ते सव्यसाचिनि
     वयूढानीकस ततॊ दरॊणॊ युधिष्ठिरम उपाद्रवत
 39 तं परत्यगृह्णंस तवरितॊ वयूढानीकाः परहारिणः
     युधिष्ठिरं परीप्सन्तस तदासीत तुमुलं महत

  1 [s]
      dṛṣṭvā tu saṃnivṛttāṃs tān saṃśaptakagaṇān punaḥ
      vāsudevaṃ mahātmānam arjunaḥ samabhāṣata
  2 codayāśvān hṛṣīkeśa saṃśaptakagaṇān prati
      naite hāsyanti saṃgrāmaṃ jīvanta iti me matiḥ
  3 paśya me 'strabalaṃ ghoraṃ bāhvor iṣvasanasya ca
      adyaitān pātayiṣyāmi kruddho rudraḥ paśūn iva
  4 tataḥ kṛṣṇaḥ smitaṃ kṛtvā pariṇandya śivena tam
      prāveśayata durdharṣo yatra yatraicchad arjunaḥ
  5 babhrāje sa ratho 'tyartham uhyamāno raṇe tadā
      uhyamānam ivākāśe vimānaṃ pāṇḍurair hayaiḥ
  6 maṇḍalāni tataś cakre gatapratyāgatāni ca
      yathā śakra ratho rājan yuddhe devāsure purā
  7 atha nārāyaṇāḥ kruddhā vividhāyudhapāṇayaḥ
      chādayantaḥ śaravrātaiḥ parivavrur dhanaṃjayam
  8 adṛśyaṃ ca muhūrtena cakrus te bharatarṣabha
      kṛṇena sahitaṃ yuddhe kuntīputraṃ dhanaṃjayam
  9 kruddhas tu phalgunaḥ saṃkhye dviguṇīkṛtavikramaḥ
      gāṇḍīvam upasaṃmṛjya tūrṇaṃ jagrāha saṃyuge
  10 baddhvā ca bhṛkuṭīṃ vaktre krodhasya pratilakṣaṇam
     devadattaṃ mahāśaṅkhaṃ pūrayām āsa pāṇḍavaḥ
 11 athāstram arisaṃghaghnaṃ tvāṣṭram abhyasyad arjunaḥ
     tato rūpasahasrāṇi prādurāsan pṛthak pṛthak
 12 ātmanaḥ pratirūpais tair nānārūpair vimohitāḥ
     anyonyam arjunaṃ matvā svam ātmānaṃ ca jaghnire
 13 ayam arjuno 'yaṃ govindemau yādava pāṇḍavau
     iti bruvāṇāḥ saṃmūdhā jaghnur anyonyam āhave
 14 mohitāḥ paramāstreṇa kṣayaṃ jagmuḥ parasparam
     aśobhanta raṇe yodhāḥ puṣpitā iva kiṃśukāḥ
 15 tataḥ śarasahasrāṇi tair vimuktāni bhasmasāt
     kṛtvā tad astraṃ tān vīrān anayad yamasādanam
 16 atha prahasya bībhatsur lalitthān mālavān api
     mācellakāṃs trigartāṃśc ca yaudheyāṃś cārdayac charaiḥ
 17 te vadhyamānā vīreṇa kṣatriyāḥ kālacoditāḥ
     vyasṛjañ śaravarṣāṇi pārthe nānāvidhāni ca
 18 tato naivārjunas tatra na ratho na ca keśavaḥ
     pratyadṛśyata ghoreṇa śaravarṣeṇa saṃvṛtaḥ
 19 tatas te labdhalakṣyatvād anyonyam abhicukruśuḥ
     hatau kṛṣṇāv iti prītā vāsāṃsy ādudhuvus tadā
 20 bherīmṛdaṅgaśaṅkhāṃś ca dadhmur vīrāḥ sahasraśaḥ
     siṃhanāda ravāṃś cogrāṃś cakrire tatra māriṣa
 21 tataḥ prasiṣvide kṛṣṇaḥ khinnaś cārjunam abravīt
     kvāsi pārtha na paśye tvāṃ kac cij jīvasi śatruhan
 22 tasya taṃ mānuṣaṃ bhāvaṃ bhāvajño ''jñāya pāṇḍavaḥ
     vāyavyāstreṇa tair astāṃ śaravṛṣṭim apāharat
 23 tataḥ saṃśaptakavrātān sāśvadvipa rathāyudhān
     uvāha bhagavān vāyuḥ śuṣkaparṇacayān iva
 24 uhyamānās tu te rājan bahv aśobhanta vāyunā
     praḍīnāḥ pakṣiṇaḥ kāle vṛkṣebhya iva māriṣa
 25 tāṃs tathā vyākulīkṛtya tvaramāṇo dhanaṃjayaḥ
     jaghāna niśitair bāṇaiḥ sahasrāṇi śatāni ca
 26 śirāṃsi bhallair aharad bāhūn api ca sāyudhān
     hastihastopamāṃś corūñ śarair urvyām apātayat
 27 pṛṣṭhac chinnān vicaraṇān vimastiṣkeṣaṇāṅgulīn
     nānāṅgāvayavair hīnāṃś cakārārīn dhanaṃjayaḥ
 28 gandharvanagarākārān vidhivat kalpitān rathān
     śarair viśakalīkurvaṃś cakre vyaśva rathadvipān
 29 muṇḍatālavanānīva tatra tatra cakāśire
     chinnadhvajarathavrātāḥ ke cit ke cit kva cit kva cit
 30 sottarāyudhino nāgāḥ sa patākāṅkuśāyudhāḥ
     petuḥ śakrāśanihatā drumavanta ivācalāḥ
 31 cāmarāpīḍa kavacāḥ srastāntra nayanāsavaḥ
     sārohās turagāḥ petuḥ pārtha bāṇahatāḥ kṣitau
 32 vipraviddhāsi nakharāś chinnavarmarṣṭi śaktayaḥ
     pattayaś chinnavarmāṇaḥ kṛpaṇaṃ śerate hatāḥ
 33 tair hatair hanyamānaiś ca patadbhiḥ patitair api
     bhramadbhir niṣṭanadbhiś ca ghoram āyodhanaṃ babhau
 34 rajaś ca mahad udbhūtaṃ śāntaṃ rudhiravṛṣṭibhiḥ
     mahīṃ cāpy abhavad durgā kabandha śatasaṃkulā
 35 tad babhau raudrabībhatsaṃ bībhatsor yānam āhave
     ākrīḍa iva rudrasya ghnataḥ kālātyaye paśūn
 36 te vadhyamānāḥ pārthena vyākulāśvarathadvipāḥ
     tam evābhimukhāḥ kṣīṇāḥ śakrasyātithitāṃ gatāḥ
 37 sā bhūmir bharataśreṣṭha nihatais tair mahārathaiḥ
     āstīrṇā saṃbabhau sarvā pretī bhūtaiḥ samantataḥ
 38 etasminn antare caiva pramatte savyasācini
     vyūḍhānīkas tato droṇo yudhiṣṭhiram upādravat
 39 taṃ pratyagṛhṇaṃs tvarito vyūḍhānīkāḥ prahāriṇaḥ
     yudhiṣṭhiraṃ parīpsantas tadāsīt tumulaṃ mahat

Sanjaya said, 'Beholding those Samsaptakas once more return to the field, Arjuna addressed the high-souled Vasudeva, saying, 'Urge the steeds, O Hrishikesa, towards the Samsaptakas. They will not give up the battle alive. This is what I think. Today thou shalt witness the terrible might of my arms as also of my bow. Today I shall slay all these, like Rudra slaying creatures (at the end of the Yuga).' Hearing these words, the invincible Krishna smiled, and gladdening him with auspicious speeches, conveyed Arjuna to those places whither the latter desired to go. While borne in battle by those white steeds, that car looked exceedingly resplendent like a celestial car borne along the firmament. And like Sakra's car, O king, in the battle between the gods and the Asuras in days of old, it displayed circular, forward, backward, and diverse other kinds of motion. Then the Narayanas, excited with wrath and armed with diverse weapons, surrounded Dhananjaya, covering him with showers of arrows. And, O bull of Bharata's race, they soon made Kunti's son, Dhananjaya, together with Krishna, entirely invisible in that battle. Then Phalguni, excited with wrath, doubled his energy, and quickly rubbing its string, grasped Gandiva, (firmly) in the battle. Causing wrinkles to form themselves on his brow, sure indications of wrath, the son of Pandu blew his prodigious conch, called Devadatta, and then he shot the weapon called Tvashtra that is capable of slaying large bodies of foes together. Thereupon, thousands of separate forms started into existence there (of Arjuna himself and of Vasudeva). Confounded by those diverse images after the form of Arjuna, the troops began to strike each other, each regarding the other as Arjuna's self.' 'This is Arjuna!' 'This is Govinda!' 'They are Pandu's son and he is of Yadu's race!' Uttering such exclamations, and deprived of their senses, they slew one another in that battle. Deprived of their senses by that mighty weapon, they slew one another. Indeed, those warriors (while striking one another) looked beautiful like blossoming Kinsukas. Consuming those thousands of arrows shot by them, that (mighty) weapon despatched those heroes to Yama's abode. Then Vibhatsu, laughing, crushed with his arrows the Lalithya, the Malava, the Mavellaka, and the Trigarta warriors. While those Kshatriyas, urged by fate, were thus slaughtered by that hero, they shot at Partha showers of diverse kinds of arrows. Overwhelmed with those terrible showers of arrows, neither Arjuna, nor his car, nor Kesava, could any longer be seen. Seeing their arrows strike the aim, they uttered joyous shouts. And regarding the two Krishnas as already slain, they joyously waved their garments in the air. And those heroes also blew their conchs and beat their drums and cymbals by thousands, and uttered many leonine shouts, O sire! Then Krishna, covered with sweat, and much weakened, addressed Arjuna, saying, 'Where art thou, O Partha! I do not see thee. Art thou alive, O slayer of foes?' Hearing those words of his, Dhananjaya with great speed dispelled, by means of the Vayavya weapon, that arrowy downpour shot by his foes. Then the illustrious Vayu (the presiding deity of that mighty weapon) bore away crowds of Samsaptakas with steeds and elephants and cars and weapons, as if these were dry leaves of trees. Borne away by the wind, O king, they looked highly beautiful, like flights of birds, O monarch, flying away from trees. Then Dhananjaya, having afflicted them thus, with great speed struck hundreds and thousands of them with sharp shafts. And he cut off their heads and also hands with weapons in their grasp, by means of his broad-headed arrows. And he felled on the ground, with his shafts, their thighs, resembling the trunks of elephants. And some were wounded on their backs, arms and eyes. And thus Dhananjaya deprived his foes of diverse limbs, and cars decked and equipped according to rule, and looking like the vapour edifices in the welkin, he cut off into fragments, by means of his arrows, their riders and steeds and elephants. And in many places crowds of cars, whose standards had been cut off, looked like forests of headless palmyras. And elephants with excellent weapons, banners, hooks, and standards fell down like wooded mountains, split with Sakra's thunder. Graced with tails, looking like those of the yak, and covered with coats of mail, and with their entrails and eyes dragged out, steeds along with their riders, rolled on the ground, slain by means of Partha's shafts. No longer holding in their grasp the swords that had served for their nails, with their coats of mail tom, and the joints of their bones broken, foot-soldiers with their vital limbs cut open, helplessly laid themselves down on the field, slain by means of Arjuna's arrows. And the field of battle assumed an awful aspect in consequence of those warriors slain, or in the course of being slaughtered, falling and fallen, standing or in course of being whirled along. And the air was purified of the dust that had arisen, by means of the showers of blood (caused by Arjuna's arrows). And the earth, strewn with hundreds of headless trunks, became impassable. And the car of Vibhatsu in that battle shone fiercely like the car of Rudra himself, while engaged at the end of the Yuga in destroying all creatures. While slaughtered by Partha thus, those warriors, with their steeds and cars and elephants in great distress, ceased not to rush against him; though, deprived of life one after another, they had to become the guests of Sakra. Then the field of battle, O chief of the Bharatas, strewn with mighty car-warriors deprived of life, looked dreadful like Yama's domains, abounding with the spirits of the departed creatures. Meanwhile, when Arjuna was furiously engaged (with the Samsaptakas), Drona, at the head of his forces arrayed for battle, rushed against Yudhishthira, and many warriors, accomplished in smiting and properly arrayed, followed him, actuated by the desire of seizing Yudhishthira. The battle then that ensued became exceedingly fierce.'

Email Autoresponder indonesia

Comments are closed.