Mausala Parwa 3

110 views
banner 468x60

Mahabharat 16.3

Mausala Parwa 3

  1 [वै]
      एवं परयतमानानां वृष्णीनाम अन्धकैः सह
      कालॊ गृहाणि सार्वेणां परिचक्राम नित्यशः
  2 करालॊ विकटॊ मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः
      गृहाण्य अवेक्ष्य वृष्णीनां नादृश्यत पुनः कव चित
  3 उत्पेदिरे महावाता दारुणाश चा दिने दिने
      वृष्ण्यन्धकविनाशाय बहवॊ रॊमहर्षणाः
  4 विवृद्धमूषका रथ्या विभिन्नमणिकास तथा
      चीची कूचीति वाश्यन्त्यः सारिका वृष्णिवेश्मसु
      नॊपशाम्यति शब्दश च स दिवारात्रम एव हि
  5 अनुकुर्वन्न उलूकानां सारसा विरुतं तथा
      अजाः शिवानां च रुतम अन्वकुर्वत भारत
  6 पाण्डुरा रक्तपादाश च विहगाः कालचॊदिताः
      वृष्ण्यन्धकानां गेहेषु कपॊता वयचरंस तदा
  7 वयजायन्त खरा गॊषु करभाश्वतरीषु च
      शुनीष्व अपि बिडालाश च मूषका नकुलीषु च
  8 नापत्रपन्त पापानि कुर्वन्तॊ वृष्णयस तदा
      पराद्विषन बराह्मणांश चापि पितॄन देवांस तथैव च
  9 गुरूंश चाप्य अवमन्यन्त न तु राम जनार्दनौ
      पत्न्यः पतीन वयुच्चरन्त पत्नीश च पतयस तथा
  10 विभावसुः परज्वलितॊ वामं विपरिवर्तते
     नीललॊहित माञ्जिष्ठा विसृजन्न अर्चिषः पृथक
 11 उदयास्त मने नित्यं पुर्यां तस्यां दिवाकरः
     वयदृश्यतासकृत पुम्भिः कबन्धैः परिवारितः
 12 महानसेषु सिद्धे ऽनने संस्कृते ऽतीव भारत
     आहार्यमाणे कृमयॊ वयदृश्यन्त नराधिप
 13 पुण्याहे वाच्यमाने च जपत्सु च महात्मसु
     अभिधावन्तः शरूयन्ते न चादृश्यत कश चन
 14 परस्परं च नाक्षत्रं हन्यमानं पुनः पुनः
     गरहैर अपश्यन सार्वे ते नात्मानस तु कथं चन
 15 नदन्तं पाञ्चजन्यं च वृष्ण्यन्धकनिवेशने
     समन्तत परत्यवाश्यन्त रासभा दारुणस्वराः
 16 एवं पश्यन हृषीकेशः संप्राप्तं कालपर्ययम
     तरयॊदश्याम अमावास्यां तान दृष्ट्वा पराब्रवीद इदम
 17 चतुर्दशी पञ्चदशी कृतेयं राहुणा पुनः
     तदा च भरते युद्धे पराप्ता चाद्य कषयाय नः
 18 विमृशन्न एव कालं तं परिचिन्त्य जनार्दनः
     मेने पराप्तं स षट्त्रिंशं वर्वं वै केशि सूदनः
 19 पुत्रशॊकाभिसंतप्ता गान्धारी हतबान्धवा
     यद अनुव्याजहारार्ता तद इदं समुपागतम
 20 इदं च तद अनुप्राप्तम अब्रवीद यद युधिष्ठिरः
     पुरा वयूठेष्व अनीकेषु दृष्ट्वॊत्पातान सुदारुणान
 21 इत्य उक्त्वा वासुदेवस तु चिकीर्षन सत्यम एव तत
     आज्ञापयाम आस तदा तीर्थयात्रम अरिंदम
 22 अघॊषयन्त पुरुषास तत्र केशव शासनात
     तीर्थयात्रा समुद्रे वः कार्येति पुरुषर्षभाः

  1 [vai]
      evaṃ prayatamānānāṃ vṛṣṇīnām andhakaiḥ saha
      kālo gṛhāṇi sārveṇāṃ paricakrāma nityaśaḥ
  2 karālo vikaṭo muṇḍaḥ puruṣaḥ kṛṣṇapiṅgalaḥ
      gṛhāṇy avekṣya vṛṣṇīnāṃ nādṛśyata punaḥ kva cit
  3 utpedire mahāvātā dāruṇāś cā dine dine
      vṛṣṇyandhakavināśāya bahavo romaharṣaṇāḥ
  4 vivṛddhamūṣakā rathyā vibhinnamaṇikās tathā
      cīcī kūcīti vāśyantyaḥ sārikā vṛṣṇiveśmasu
      nopaśāmyati śabdaś ca sa divārātram eva hi
  5 anukurvann ulūkānāṃ sārasā virutaṃ tathā
      ajāḥ śivānāṃ ca rutam anvakurvata bhārata
  6 pāṇḍurā raktapādāś ca vihagāḥ kālacoditāḥ
      vṛṣṇyandhakānāṃ geheṣu kapotā vyacaraṃs tadā
  7 vyajāyanta kharā goṣu karabhāśvatarīṣu ca
      śunīṣv api biḍālāś ca mūṣakā nakulīṣu ca
  8 nāpatrapanta pāpāni kurvanto vṛṣṇayas tadā
      prādviṣan brāhmaṇāṃś cāpi pitṝn devāṃs tathaiva ca
  9 gurūṃś cāpy avamanyanta na tu rāma janārdanau
      patnyaḥ patīn vyuccaranta patnīś ca patayas tathā
  10 vibhāvasuḥ prajvalito vāmaṃ viparivartate
     nīlalohita māñjiṣṭhā visṛjann arciṣaḥ pṛthak
 11 udayāsta mane nityaṃ puryāṃ tasyāṃ divākaraḥ
     vyadṛśyatāsakṛt pumbhiḥ kabandhaiḥ parivāritaḥ
 12 mahānaseṣu siddhe 'nne saṃskṛte 'tīva bhārata
     āhāryamāṇe kṛmayo vyadṛśyanta narādhipa
 13 puṇyāhe vācyamāne ca japatsu ca mahātmasu
     abhidhāvantaḥ śrūyante na cādṛśyata kaś cana
 14 parasparaṃ ca nākṣatraṃ hanyamānaṃ punaḥ punaḥ
     grahair apaśyan sārve te nātmānas tu kathaṃ cana
 15 nadantaṃ pāñcajanyaṃ ca vṛṣṇyandhakaniveśane
     samantat pratyavāśyanta rāsabhā dāruṇasvarāḥ
 16 evaṃ paśyan hṛṣīkeśaḥ saṃprāptaṃ kālaparyayam
     trayodaśyām amāvāsyāṃ tān dṛṣṭvā prābravīd idam
 17 caturdaśī pañcadaśī kṛteyaṃ rāhuṇā punaḥ
     tadā ca bharate yuddhe prāptā cādya kṣayāya naḥ
 18 vimṛśann eva kālaṃ taṃ paricintya janārdanaḥ
     mene prāptaṃ sa ṣaṭtriṃśaṃ varvaṃ vai keśi sūdanaḥ
 19 putraśokābhisaṃtaptā gāndhārī hatabāndhavā
     yad anuvyājahārārtā tad idaṃ samupāgatam
 20 idaṃ ca tad anuprāptam abravīd yad yudhiṣṭhiraḥ
     purā vyūṭheṣv anīkeṣu dṛṣṭvotpātān sudāruṇān
 21 ity uktvā vāsudevas tu cikīrṣan satyam eva tat
     ājñāpayām āsa tadā tīrthayātram ariṃdama
 22 aghoṣayanta puruṣās tatra keśava śāsanāt
     tīrthayātrā samudre vaḥ kāryeti puruṣarṣabhāḥ

Vaishampayana said: "While the Vrishnis and the Andhakas were thus endeavouring (to avoid the impending calamity), the embodied form of Time (death) every day wandered about their houses. He looked like a man of terrible and fierce aspect. Of bald head, he was black and of tawny complexion. Sometimes he was seen by the Vrishnis as he peered into their houses. The mighty bowmen among the Vrishnis shot hundreds and thousands of shafts at him, but none of these succeeded in piercing him, for he was none else than the Destroyer of all creatures. Day by day strong winds blew, and many were the evil omens that arose, awful and foreboding the destruction of the Vrishnis and the Andhakas. The streets swarmed with rats and mice. Earthen pots showed cracks or broke from no apparent cause. At night, the rats and mice ate away the hair and nails of slumbering men. Sarikas chirped, sitting within the houses of the Vrishnis. The noise made by those birds ceased not for even a short while by day or by night. The Sarashas were heard to imitate the hooting of the owl, and goats imitated the cries, O Bharata, of jackals. Many birds appeared, impelled by Death, that were pale of complexion but that had legs red of hue. Pigeons were seen to always disport in the houses of the Vrishnis. Asses were born of kine, and elephants of mules. Cats were born of bitches, and mouse of the mongoose. The Vrishnis, committing sinful acts, were not seen to feel any shame. They showed disregard for Brahmanas and the Pitris and the deities, They insulted and humiliated their preceptors and seniors. Only Rama and Janardana acted differently. Wives deceived their husbands, and husbands deceived their wives. Fires, when ignited, cast their flames towards the left. Sometimes they threw out flames whose splendour was blue and red. The Sun, whether when rising or setting over the city, seemed to be surrounded by headless trunks of human form. In cook rooms, upon food that was clean and well-boiled, were seen, when it was served out for eating, innumerable worms of diverse kinds. When Brahmanas, receiving gifts, blessed the day or the hour (fixed for this or that undertaking) or when high-souled men were engaged in silent recitations, the heavy tread was heard of innumerable men running about, but no one could be seen to whom the sound of such tread could be ascribed. The constellations were repeatedly seen to be struck by the planets. None amongst the Yadavas could, however, obtain a sight of the constellation of his birth. When the Panchajanya was blown in their houses, asses of dissonant and awful voice brayed aloud from every direction. "Beholding these signs that indicated the perverse course of Time, and seeing that the day of the new moon coincided with the thirteenth (and the fourteenth) lunation, Hrishikesa, summoning the Yadavas, said unto them these words: ‘The fourteenth lunation has been made the fifteenth by Rahu once more. Such a day had happened at the time of the great battle of the Bharatas. It has once more appeared, it seems, for our destruction.’ "The slayer of Keshi, Janardana, thinking upon the omens that Time showed, understood that the thirty-sixth year had come, and that what Gandhari, burning with grief on account of the death of her sons, and deprived of all her kinsmen, had said was about to transpire. ‘The present is exactly similar to that time when Yudhishthira noted at such awful omens when the two armies had been arrayed in order of battle.’ Vasudeva, having said so, endeavoured to bring about those occurrences which would make Gandhari’s words true. That chastiser of foes commanded the Vrishnis to make a pilgrimage to some sacred water. The messengers forthwith proclaimed at the command of Keshava that the Vrishnis should make a journey to the sea-coast for bathing in the sacred waters of the ocean."

Email Autoresponder indonesia

Comments are closed.