Tag : Asramawasika Parwa 3

Asramawasika Parwa 3

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 15 - Asramawasika Parwa, Weda Smerti
Asramawasika Parwa 3
Mahabharata 15.3 Asramawasika Parwa 3   1       स राजा सुमहातेजा वृद्धः कुरुकुलॊद्वहः      नापश्यत तदा किं चिद अप्रियं पाण्डुनन्दने  2 वर्तमानेषु सद्वृत्तिं पाण्डवेषु महात्मसु      परीतिमान अभवद राजा धृतराष्ट्रॊ ऽमबिका सुतः  3 सौबलेयी च गान्धारी पुत्रशॊकम अपास्य तम