Tag : Drona Parwa 11

Drona Parwa 11

Mahabharata, Mahabharata 7 - Drona Parwa
Drona Parwa 11
Dronabhisheka Parva Mahabharata 7.11 - Drona Parwa 11   1       हन्त ते वर्णयिष्यामि सर्वं परत्यक्षदर्शिवान      यथा स नयपतद दरॊणः सादितः पाण्डुसृञ्जयैः  2 सेनापतित्वं संप्राप्य भारद्वाजॊ महारथः      मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य पुत्रं ते वाक्यम अब्रवीत  3 यत कौरवाणाम