Tag : Drona Parwa 17

Drona Parwa 17

Mahabharata, Mahabharata 7 - Drona Parwa
Drona Parwa 17
Dronabhisheka Parva Mahabharata 7.17 - Drona Parwa 17   1       ततः संशप्तका राजन समे देशे वयवस्थिताः      वयूह्यानीकं रथैर एव चन्द्रार्धाख्यं मुदान्विताः  2 ते किरीटिनम आयान्तं दृष्ट्वा हर्षेण मारिष      उदक्रॊशन नरव्याघ्राः शब्देन महता तदा  3 स शब्दः