Tag : Mahabharata 13.137

Anusasana Parwa 137

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 13 - Anusasana Parwa, Weda Smerti
Anusasana Parwa 137
Mahabharata 13.137 Anusasana Parwa 137   1       कां तु बराह्मण पूजायां वयुष्टिं दृष्ट्वा जनाधिप      कं वा कर्मॊदयं मत्वा तान अर्चसि महामते  2       अत्राप्य उदाहरन्तीमम इतिहासं पुरातनम      पवनस्य च संवादम अर्जुनस्य च भारत  3 सहस्रभुज भृच