Tag : Mahabharata 15.9

Asramawasika Parwa 9

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 15 - Asramawasika Parwa, Weda Smerti
Asramawasika Parwa 9
Mahabharata 15.9 Asramawasika Parwa 9   1       ततॊ राज्ञाभ्यनुज्ञातॊ धृतराष्ट्रः परतापवान      ययौ सवभवनं राजा गान्धार्यानुगतस तदा  2 मन्दप्राणगतिर धीमान कृच्छ्राद इव समुद्धरन      पदातिः स महीपालॊ जीर्णॊ गजपतिर यथा  3 तम अन्वगच्छद विदुरॊ विद्वान सूतश च संजयः