Tag : Mahabharata 3.298

Wana Parwa 298

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 3 - Wana Parwa, Weda Smerti
Wana Parwa 298
Mahabharata 3.298 Wana Parwa 298   1       ततस ते यक्षवचनाद उदतिष्ठन्त पाण्डवाः      कषुत्पिपासे च सर्वेषां कषणे तस्मिन वयगच्छताम  2       रसस्य एकेन पादेन तिष्ठन्तम अपराजितम      पृच्छामि कॊ भवान देवॊ न मे यक्षॊ मतॊ भवान  3 वसूनां