Tag : Mahabharata 6.113

Bhisma Parwa 113

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa, Weda Smerti
Bhisma Parwa 113
Mahabharata 6.113 Bhisma Parwa 113   1       एवं वयूढेष्व अनीकेषु भूयिष्ठम अनुवर्तिषु      बरह्मलॊकपराः सर्वे समपद्यन्त भारत  2 न हय अनीकम अनीकेन समसज्जत संकुले      न रथा रथिभिः सार्धं न पदाताः पदातिभिः  3 अश्वा नाश्वैर अयुध्यन्त न गजा