Tag : Mahabharata 6.115

Bhisma Parwa 115

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 6 - Bhisma Parwa, Weda Smerti
Bhisma Parwa 115
Mahabharata 6.115 Bhisma Parwa 115   1 धृतराष्ट्र उवाच      कथम आसंस तदा यॊधा हीना भीष्मेण संजय      बलिना देवकल्पेन गुर्वर्थे बरह्मचारिणा  2 तदैव निहतान मन्ये कुरून अन्यांश च पार्थिवान      न पराहरद यदा भीष्मॊ घृणित्वाद दरुपदात्मजे  3 ततॊ दुःखतरं