Tag : Mahabharata 7.15

Drona Parwa 15

Mahabharata, Mahabharata 7 - Drona Parwa
Drona Parwa 15
Dronabhisheka Parva Mahabharata 7.15 - Drona Parwa 15   1       तद बलं सुमहद दीर्णं तवदीयं परेक्ष्य वीर्यवान      दधारैकॊ रणे पाण्डून वृषसेनॊ ऽसत्रमायया  2 शरा दश दिशॊ मुक्ता वृषसेनेन मारिष      विचेरुस ते विनिर्भिद्यनर वाजिरथद्विपान  3 तस्य दीप्ता