Tag : Mahabharata 7.20

Drona Parwa 20

Mahabharata, Mahabharata 7 - Drona Parwa
Drona Parwa 20
Dronabhisheka Parva Mahabharata 7.20 - Drona Parwa 20   1       ततॊ युधिष्ठिरॊ दरॊणं दृष्ट्वान्तिकम उपागतम      महता शरवर्षेण परत्यगृह्णाद अभीतवत  2 ततॊ हलहलाशब्द आसीद यौधिष्ठिरे बले      जिघृक्षति महासिंहे गजानाम इव यूथपम  3 दृष्ट्वा दरॊणं ततः शूरः सत्यजित