Tag : Mahaprasthanika Parwa 3

Mahaprasthanika Parwa 3

Uncategorized
Mahaprasthanika Parwa 3
Mahabharata 17.3 Mahaprasthanika Parwa 3   1       ततः संनादयञ शक्रॊ दिवं भूमिं च सर्वशः      रथेनॊपययौ पार्थम आरॊहेत्य अब्रवीच च तम  2 स भरातॄन पतितान दृष्ट्वा धर्मराजॊ युधिष्ठिरः      अब्रवीच छॊकसंतप्तः सहस्राक्षम इदं वचः  3 भरातरः पतिता मे