Tag : Mausala Parwa 9

Mausala Parwa 9

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 9
Mahabharata 16.9 Mausala Parwa 9   1       परविशन्न अर्जुनॊ राजन्न आश्रमं सत्यवादिनः      ददर्शासीनम एकान्ते मुनिं सत्यवती सुतम  2 स तम आसाद्य धर्मज्ञम उपतस्थे महाव्रतम      अर्जुनॊ ऽसमीति नामास्मै निवेद्याभ्यवदत ततः  3 सवागतं ते ऽसत्व इति पराह मुनिः