Tag : MB 16.6

Mausala Parwa 6

Itihasa, Mahabharata, Mahabharata 16 - Mausala Parwa, Weda Smerti
Mausala Parwa 6
Mahabharata 16.6 Mausala Parwa 6   1       दारुकॊ ऽपि कुरून गत्वा दृष्ट्वा पार्थान महारथान      आचष्ट मौसाले वृष्णीन अन्यॊन्येनॊपसंहृतान  2 शरुत्वा विनष्टान वार्ष्णेयान सभॊजकुकुरान्धकान      पाण्डवाः शॊकसंतप्ता वित्रस्तमनसॊ ऽभवन  3 ततॊ ऽरजुनस तान आमन्त्र्य केशवस्य परियः सखा      परययौ